ZŠ a MŠ Mníšek
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

GDPR

GDPR - Informace o zpracování osobních údajů v MŠ Mníšek 

Mateřská škola Mníšek je součástí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mníšek, (dále jen „MŠ“) je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení vedeném MŠMT.

Hlavním úkolem MŠ je poskytování předškolního vzdělávání dětí ve smyslu školského zákona. V rámci svých činností zpracovává osobní údaje. Postupuje přitom v souladu s právními předpisy, zejména se školským zákonem č. 561/2004 Sb., vyhl.č. 364/2005 Sb., vyhl.č. 14/2005, nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Kontaktní e-mail: skolka@zsmnisek.com 

Zpracování osobních údajů dětí: MŠ bude zpracovávat identifikační údaje vašeho dítěte. Identifikačními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, rodné číslo (bylo-li přiděleno, jinak datum narození), místo a stát narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost. Zpracování těchto údajů je nezbytné zejména pro potřeby přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání a pro vedení školní matriky.

Zpracování údajů o zdravotním stavu: MŠ bude zpracovávat informace týkající se zdravotního stavu dítěte pro účely přijímacího řízení, a to do jeho ukončení. U dětí přijatých ke vzdělávání bude MŠ informace zpracovávat po dobu docházky dítěte do MŠ.

Zpracování osobních údajů zákonných zástupců: MŠ bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje zákonných zástupců dítěte pro účely plnění zákonných povinností, které se na MŠ vztahují a také z důvodu oprávněného zájmu MŠ, zákonných zástupců a dítěte. Identifikačními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu. Kontaktními údaji se rozumí zejména korespondenční adresa, telefon, e-mail apod.

Zpracování osobních údajůtřetích osob: pokud MŠ poskytnete osobní údaje třetích osob, máte povinnost tyto osoby informovat o zpracování jejich osobních údajů. Poskytnete-li MŠ osobní údaje třetích osob – nezletilých dětí, máte povinnost o zpracování jejich osobních údajů informovat jejich zákonné zástupce. V souvislosti s tímto zpracováním mají dotčené osoby právo vznést námitku. V takovém případě je MŠ povinna tyto osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření vaší námitky zjistí, že má k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje: rámci předškolní vzdělávací a výchovné činnosti MŠ zpracovává některé osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu, a to na základě plnění právní povinnosti, z důvodu oprávněného zájmu nebo na základě nezbytnosti pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Ostatní údaje zpracovává pouze po předchozím výslovném souhlasu.

Kdo osobní údaje zpracovává: všechny zmíněné osobní údaje zpracovává MŠ jako správce. To znamená, že MŠ stanovuje shora uvedené účely zpracování, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jeho řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů MŠ může rovněž využít služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na její pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména: Základní škola a mateřská škola Mníšek, obec Mníšek jako zřizovatel mateřské školy, externí zpracovatel účetnictví, poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní administrativní potřeby. Zpracovávané osobní údaje je MŠ povinna předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v případě, že ji o to požádají.

Z jakých zdrojů MŠ osobní údaje získává: osobní údaje MŠ získává pouze od zákonných zástupců dětí.

Automatizované rozhodování: při zpracování osobních údajů MŠ nepoužívá automatizované rozhodování.

Práva v oblasti osobních údajů: při zpracování Vašich osobních údajů, máte určitá práva. Mezi tato práva patří:

 • Právo být informován jaké osobní údaje jsou zpracovávány, na jak dlouho a za jakým účelem.
 • Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů.
 • Žádost vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté zákonným zástupcům dětí se poskytují bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitelka školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá ředitelka. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zabezpečení osobních údajů:

 • naše mateřská škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů
 • uložení dokumentů podle vnitřní směrnice
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO), který provádí nezávislou kontrolu ochrany osobních údajů ve škole
 • osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku
 • shromažďování pouze nezbytných osobních údajů
 • skartování již nepotřebných údajů
 • zachovávání mlčenlivost o údajích
 • neposkytování údajů osobám mimo výchovně vzdělávací proces
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na e-mail skolka@zsmnisek.com 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Karel Pokorný

Telefon: 482 363 846, mobil: 602 833 524, e-mail: kpoko@centrum.cz

Název souboru Velikost Typ
GDPR 152.21 KB pdf
Aktuality
Schůzka s pracovnicí Pedagogicko-psychologické poradny
Vážení rodiče,  ve středu 20. března 2019 v 16.00hod. se koná schůzka s pracovnicí z Pedagogicko-psychologické poradny. Schůzka je určena pro rodiče dětí, pro které je letošní školní rok povinný. Účast zákonných zástupců je na této schůzce nutná.  Těšíme se na vás ve Vendelínovi ve středu 20. března 2019 v 16.00hod.   
Rozárka - Odpad, může být poklad.
Prosíme rodiče, aby na pondělní program (21. 1.) se Střevlíkem dali dětem do školky plastovou lahev, vařečku a ponožku.
Zápis do ZŠ pro školní rok 2019/2020
  Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 se uskuteční v pátek 5. 4. 2019 od 14.00hod. do 17.00hod. v ZŠ Mníšek.  K zápisu je nutno dodat:  - žádost o přijetí k základnímu vzdělávání - vyplněný zápisový list - rodný list dítěte - průkaz totožnosti zákonného zástupce Přednostně budou k základnímu vzdělávání přijaty děti z Mníšku a Oldřichova v Hájích. Zápisu se musí zúčastnit i děti, jimž byla odložena školní docházka. Prosíme, přečtěte si důležité informace o objednání k zápisu v přiložených dokumentech! Objednávat se můžete v MŠ Mníšek - ve Vendelínovi. Rodiče dětí, které nechodí do mateřské školy v Mníšku, nechť volají na čísla MŠ: Pevná linka - 485 146 550 Mobilní telefon - 773 791 371
Logopedie v MŠ
Logopedický kroužek bude z úterý 29. 1. 2019 přesunut na čtvrtek 31. 1. 2019. Čas zůstává nezměněn. 
Lyžařský výcvik
Lyžařský výcvik se bude konat 25. 2. - 1. 3. 2019  Cena - 2.350,- Kč Zapůjčení lyžařského setu /lyže, boty, přilba/ s nebo bez přilby stojí 500,- Kč.  Zapůjčení pouze přilby 100,- Kč,  lyží 250,- Kč, lyžáků 250,- Kč. mBank č.ú.  670100 – 2210760162 / 6210 - do poznámky pro příjemce příjmení, jméno a MŠ Mníšek  Odjezd od MŠ - 8.00hod. - pokud možno, voďte děti přímo k autobusu oblečené a připravené na kopec! děti jsou v lyžácích (vyjma těch,co si půjčují vybavení. Půjčené boty si pak nechávají do konce kurzu u sebe) dětem ,které si půjčují přilbu, dejte kuklu pod přilbu ,nebo kulich bez bambule ! první den po příjezdu se děti rozdělí do družstev podle výkonnosti - s rozcvičkou a dovybavení je to cca první polovina lekce Vyúčtování: Při absenci dítěte delší než jeden den, se vrací alikvotní částka ponížená o jeden den výcviku a to i v případě nenastoupí-li dítě objednaný výcvik vůbec.                  Při jednodenní absenci se nevrací nic. V každém případě, dítěti vzniká nárok na polodenní permanentku na vleky SKP s jedním doprovodem (vyčerpat lze kdykoliv v celé sezoně) Při nenastoupení objednaného výcviku s objednáním lyžařského vybavení  se za rezervaci lyžařského vybavení účtuje poplatek ve výši 100,- Kč                            Při přerušení, nebo nedokončení výcviku se platba za zapůjčené věci nevrací. Pro více info kontaktujte SK Ski policie: p. Jaroslav Třešňák: 606 228 571  email: info@skipolicie.cz      
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Provozní doba MŠ
Pondělí:
6:30-16:30
Úterý:
6:30-16:30
Středa:
6:30-16:30
Čtvrtek:
6:30-16:30
Pátek:
6:30-16:30
VENDELÍN VENDELÍN VENDELÍN VENDELÍN VENDELÍN VENDELÍN
Počítadlo návštěv:
Základní škola a mateřská škola Mníšek, okres Liberec, příspěvková organizace
Oldřichovská 198, 463 31
Tel.:
485146668
Email: