ZŠ a MŠ Mníšek
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
 • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

O nás

Něco málo z historie školky...
Historie mateřské školy sahá až do roku 1945. Tehdy však byla MŠ v jiné budově. Současná mateřská škola byla vybudována v roce 1986 jako tří pavilonová a původně byla určená pro 90 dětí. Dnes slouží čtyři třídy 96 dětem a tyto třídy jsou heterogenního složení. Předškolní vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu "Pro krásu kolem nás" . Mateřská škola je umístěna v pěkném prostředí, mimo hlavní komunikaci. Jednotlivé pavilony jsou propojené chodbou a navzájem oddělené zahradou. V blízkosti mateřské školy se nachází sportovní hřiště a turisticky velmi oblíbená přehrada Fojtka a ekocentrum.

Koncepce vzdělávací práce MŠ MNÍŠEK

„Školka není nositelem vědomostí, ale nositelem prožitků a zkušeností.“

Základní filosofií naší mateřské školy je vychovávat děti zdravě sebevědomé s potřebou rozvíjet samo sebe, své zájmy a potřeby ve spojitosti s přírodou. Pohlížíme na dítě s ohledem na jeho individuální stupeň vývoje, nezávisle na pohlaví a jeho sociálním původu a jako takové také každé dítě respektujeme. Na tomto základě rozvíjíme vědomé i podvědomé dovednosti a schopnosti každého dítěte.

K  ČEMU  SMĚŘUJEME  PŘI  NAŠÍ  PRÁCI

Naším hlavním záměrem je:

 • aby se děti ve školce cítily jako doma, tzn. aby se školka stala pro dítě místem, kde je spokojené, kam se těší, protože se tam pořád něco zajímavého děje, je to s kým sdílet a mají ho tam rádi takového, jaký je
 • aby děti odcházely z naší mateřské školy kompetentní obstát nejen ve škole, ale i v životě mimo školu, tzn. aby si uměly poradit v běžných situacích bez „boule“ fyzické či psychické

Z TOHO VYPLÝVAJÍ NAŠE SPOLEČNÉ CÍLE /ZÁMĚRY/ PŘI  VZDĚLÁVÁNÍ  DĚTÍ:

 • Dítě jako tvůrce svého vzdělání - cílem vzdělávání je pro nás smysluplné učení a samostatné myšlení dětí. Učíme děti řídit vlastní učení a přebírat zodpovědnost za vlastní práci. Proces učení je pro nás stejně důležitý jako výsledek, proto poskytujeme dítěti rozmanité zdroje učení a podnětné prostředí. Nabízíme dětem vzdělávání odpovídající jejich potřebám, schopnostem a zájmům. Podporujeme jejich individuální rozvoj i vzájemnou spolupráci. Důležitá je pozitivní atmosféra a radost z učení. Největší váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení. Děti vedeme k respektu k ostatním a také umění oceňovat práci druhých.

Dlouhodobá vize: vycházet vstříc potřebám, zájmům a odlišnostem každého dítěte, využívat nejrůznějších vývojově přiměřených aktivit, zážitků a materiálů, které umožňují dětem konstruovat vlastní poznání a chápání okolního světa. V rámci DVPP proškolovat učitelky v inovativních metodách předškolního vzdělávání, v oblasti individualizace v práci učitelky mateřské školy, v oblasti polytechnického vzdělávání, v programu Začít spolu, dovybavit MŠ metodickými příručkami odpovídajících oblastí.

 • Rodič jako vítaný partner mateřské školy – spolupráce mezi školou, rodinou  a komunitou je velice významný faktor podporující efektivitu vzdělávání dětí. Rodiny jsou primárními vychovateli svých dětí, mají na výchovu dětí největší vliv. Úkolem školy a učitelek je vytvořit podmínky pro fungování partnerského vztahu s rodiči dětí, navázat a pravidelně s nimi udržovat kontakt a nabízet jim rozmanité formy spolupráce. Naším cílem tedy  je, aby se rodiče aktivně podíleli na chodu školy. Společně usilujeme o aktivní spolupráci    s rodiči dětí a jejich dostatečnou informovanost o tom - co, proč a jak se ve školce dělá  a  k čemu je to dítěti dobré. Chceme pomoci rodině připravit dítě nejen pro vstup do základní školy, ale poskytnout mu základní vybavení do života obecně. Individualizovaný přístup uplatňujeme nejen ve vztahu k dětem, ale také k jejich rodinám a to tím, že nabízíme prostor pro výběr takového typu spolupráce, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám, možnostem, životnímu stylu a zázemí.

Dlouhodobá vize: usilovat o otevřené partnerství ve vzdělávání, vtáhnout rodiny ve větší míře       do života naší mateřské školy a zvýšit tak spoluúčast rodičů  na výchovně vzdělávacím procesu školy. Zjišťovat názory rodičů na práci školy a v neposlední řadě spolupracovat dalšími institucemi. Využívat a dále rozvíjet škálu pro informování rodičovské a ostatní veřejnosti o aktuálním dění ve škole i o výsledcích práce školy.

 • Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě - předškolní vzdělávání dětí probíhá v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.  Podporujeme všechny aktivity prospěšné dětem. Vytváříme prostředí, kde se dítě cítí dobře, bezpečně, jistě a má stále dostatek podnětů pro své rozvíjení. Rozvíjíme a společně sdílíme ty lidské hodnoty, které jsou žádoucí, srozumitelné a přijatelné pro děti i jejich rodiče. Učitelky vytváří příležitosti pro interaktivní zapojení dětí, využívají jejich dosavadních znalostí, představ a zkušeností při procesu učení. Podporují jejich učení a rozvoj tím, že svým příkladem modelují partnerskou a efektivní komunikaci také s ostatními dospělými. Učitelky navíc využívají nejrůznějších vývojově přirozených aktivit, zážitků a materiálů, které umožňují dětem konstruovat si vlastní poznání a chápání okolního světa.

Dlouhodobá vize: nabízet dětem aktivity, které vycházejí z jejich předchozích zkušeností a dovedností, využívat metod kooperativního učení dětí k dosažení vyššího stupně porozumění a k podpoře rozvoje jejich sociálních dovedností. Ve větší míře užívat výchovně vzdělávací strategie založené  na demokratických principech, které umožní dětem spolupodílet se na rozhodování, porozumět odpovědnosti a jejím následkům. V rámci DVPP proškolovat učitelky v inovativních metodách předškolního vzdělávání, v oblasti individualizace v práci učitelky mateřské školy, v oblasti polytechnického vzdělávání. Dovybavit MŠ metodickými příručkami odpovídajících oblastí.

 • Jsme pro společné vzdělávání pro všechny dětí – inkluzivní vzdělávání, tedy společné vzdělávání pro všechny děti bez ohledu na jejich etnickou, náboženskou příslušnost    a úroveň schopností, představuje jedno ze stěžejních východisek kvalitního vzdělávání.  Společné vzdělávání učí děti toleranci a akceptaci individuálních rozdílů. A proto chceme, aby u nás všechny děti měly právo na rovný přístup ke vzdělávání bez ohledu na sociální    či etnický původ a úroveň jejich schopností. Zohledňujeme potřeby nadprůměrně nadaných dětí, ale i dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, vývojovými poruchami apod. Spolupracujeme s dalšími institucemi – SPC, PPP aj. V naší mateřské škole působí výchovný poradce. Rozvíjíme smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci.

Dlouhodobá vize: dále spolupracovat s dalšími institucemi – SPC, PPP, dětský psycholog apod., poskytovat rodičům a dětem podporu. Věnovat vysokou pozornost primární prevenci sociálně patologických jevů s cílem vytvářet bezpečné prostředí pro děti i se zdravotním znevýhodněním. Věnovat se logopedické prevenci. Naučit rodiče nebát se využívat služeb výchovného poradce    na naší škole. Posilovat důvěru v tohoto pracovníka. V rámci DVPP vzdělávat učitelky v oblasti inkluze. V rámci MŠ aplikovat I. stupeň PO a řídit se metodickým doporučením vyhl. č. 27/2016 Sb. V rámci DVVP proškolovat učitelky v oblasti speciální pedagogiky, inkluze, příp. v oblasti logopedické prevence.

 

PRŮBĚH  A OBSAH  VZDĚLÁVÁNÍ

Naše mateřská škola má ve školním vzdělávacím programu „Pro krásu kolem nás“ zpracovanou svoji filozofii a dlouhodobou vizi. Má stanovené výše uvedené společné vzdělávací záměry a cíle, které jsou naplňovány dvěma pedagogickými styly:

 • Klasický vzdělávací směrje inspirovaný zejména myšlenkami a pedagogikou J. A. Komenského. Vychází z tradičního modelu předškolního vzdělávání, uplatňovaného    v současné době na většině českých mateřských škol. Naše mateřská škola tento model přizpůsobuje svým podmínkám a vlastním vzdělávacím záměrům a cílům. Klasická pedagogika je uplatňována ve třech třídách – Amálka, Doubravka a Vendelín. Třída Doubravka je navíc zapojena v programu Digitalizace škol a využívá při vzdělávání moderní digitální technologie. Ve třídě pracují učitelky s metodickou příručkou „Školka hrou“, ICT technikou – PC zejména na www.ekabinet.cz , kde připravují činnosti pro děti vztahující se k danému tématu. Tyto úlohy mají možnost vypracovávat i rodiče s dětmi v domácím prostředí. Učitelka má pomocí webových stránek možnost zpětné vazby. Dále využíváme digitální mikroskop, mluvící skřipce, robotické včelky Bee-Bot aj. Ve třídě je připojení k internetu. Učitelka může činnosti na webu připravovat i v rámci nepřímé práce doma.

Metodická příručka „Školka hrou“ je odborná metodická příručka, která obsahuje rozpracované náměty edukačních nabídek pro děti předškolního věku. Příručka rozpracovává řadu námětů vycházejících z každodenních zkušeností dětí ze života v mateřské škole i mimo ni. Všechny náměty a aktivity jsou zcela v souladu s RVP PV. Nabízené činnosti jsou propojeny s teoretickými východisky Gardnerovy mnohočetné inteligence.

Záměry: dovybavit třídu dalšími digitálními pomůckami, zejména interaktivní tabulí, novým a rychlejším PC, popř. tabletem. Rozšířit ve spolupráci se zřizovatelem připojení k internetu i do dalších tříd. 

 • Program „Začít spolu“ - je součástí mezinárodní vzdělávací sítě, jeho myšlenky jsou realizovány ve 30 zemích světa. V České republice je vzdělávací program se souhlasem MŠMT ČR realizován v mateřských školách od roku 1994. Program zdůrazňuje individuální přístup k dítěti a partnerství školy, rodiny i širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. Úzce koresponduje se současnými požadavky na výchovu a vzdělávání, které jsou v souladu s požadavky formulovanými v RVP PV. Program vychází z pedagogického přístupu orientovaného na dítě. Program je uplatňován ve třídě Rozárka. Učitelky pracují podle metodické příručky „Začít spolu“ J. Gardošové, L Dujkové, zaměřují další vzdělávání na seminaře týkající se programu Začít spolu, navštěvují jiné MŠ, které vzdělávají tímto programem, spolupracujeme    s organizací Step by Step, o.p.s.

Záměry: dovybavit třídu Rozárka tak, aby všechna Centra aktivit měla uspokojivý stav. Zřídit relaxační/klidový koutek. Doplnit metodický materiál.

Oba vzdělávací směry jsou v pojetí mateřské školy rovnocenné a poskytují dětem kvalitní a plnohodnotné předškolní vzdělávání. Rodiče mají možnost v rámci mateřské školy zvolit pro své dítě takový vzdělávací způsob, který odpovídá jejich představám a výchovnému stylu v rodině.

UPLATŇOVANÉ PRINCIPY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Uplatňované principy vzdělávání v naší mateřské škole jsou blízké všem učitelkám.
Individualizace vzdělávání„Individualizovaný způsob vzdělávání předškolních dětí vyžaduje, aby učitel každé dítě dobře poznal a porozuměl mu, pak teprve může na ně účinně působit.“
Podporujeme společné vzdělávání dětí s rozdílnou úrovní schopností. Tyto rozdíly mezi dětmi respektujeme a reagujeme na ně při plánování, realizaci a hodnocení výchovně Naší snahou je,    aby byl připravovaný program tvořen podle aktuálních potřeb, možností a schopností dětí. Vycházíme z pedagogického hodnocení každého dítěte a skupiny dětí ve třídě, akceptujeme osobnostní specifika a podmínky jednotlivých tříd a reagujeme na různé možnosti a příležitosti, které se v průběhu roku objevují. Pracujeme s metodickou příručkou „Individualizace v práci učitelky mateřské školy“ - J. Kargerová, J. Gardošová, „Individualizace v mateřské škole“ - J. Kargerová, Z. Syslová, V. Krejčová

V naší školce máme třídy heterogenního složení a to zejména proto, že: „Individualizace je způsob diferenciace výuky, při níž se zachovávají heterogenní třídy dětí jako základní sociální jednotka a provádí se diferenciace vnitřní, obsahová i metodická, respektující individuální zvláštnosti dětí.“ Průcha, Walterová, Mareš, 1995

Vzdělávání podle kompetencí – RVP PV: „Klíčové kompetence představují cílové stavy, k  jejichž naplňování by mělo společně směřovat veškeré vzdělávání. Každá vzdělávací etapa v tomto směru přispívá svým dílem a každá je dalšímu rozvoji a zdokonalování těchto kompetencí otevřená.“ Cílem našich pedagogických činností je získávání základů klíčových kompetencí, důležitých pro budoucí život dětí. K podpoře smysluplného a aktivního učení učitelky užívají rozmanitých výchovně vzdělávacích strategií, které představují promyšleně volené a řazené postupy, kterými učitelky cíleně směřují k utváření klíčových kompetencí dětí. Učitelky tak umožňují dětem v záměrných, nezáměrných i spontánních aktivitách získávat žádoucí znalosti, dovednosti a zkušenosti přirozeným způsobem a hlavně samostatně. Podporují jejich zvídavost, individualitu  a socializaci.

Celistvé, cílevědomé vzdělávání a rozvoj dítěte tematické bloky respektují specifika předškolního věku. Navazují na sebe, vztahují se k oblastem, které jsou dětem blízké. Naší snahou je předávat nové informace a poznatky zejména formou příkladu, názorné ukázky a vlastní praktické činnosti. Děti tak docházejí k poznatkům přirozeným způsobem, vytvářejí si mezi informacemi žádoucí vazby, vlastní struktury poznatků. Učí se tak získané informace a poznatky aplikovat do praktického života. Cílem integrovaných bloků je rozvíjet dítě v oblasti učení, poznatků. Seznamovat děti s hodnotami, které uznává naše společnost. Poskytovat dětem prostor  pro samostatnost, vyjádření svého postoje. /čímž jsou zcela naplňovány rámcové cíle RVP PV/.     Je třeba, aby IB obsahoval činnosti ze všech oblastí uvedených v RVP PV. Musí respektovat aktuální situaci ve třídě a individuální možnosti a schopnosti dětí ve třídě. Využívá tak konkrétní podmínky. Časová dotace IB musí vyhovovat učitelce i dětem.

Hodnocení a zpětná vazba – cyklus hodnocení a plánování směřuje k respektování jedinečnosti každého dítěte a zajišťuje dětem vzdělávání odpovídající jejich potřebám, schopnostem a zájmům. Na základě systematického pozorování a dalších strategií vytvářejí učitelky dlouhodobé a krátkodobé plány výchovy a vzdělávání, které zahrnují jak cíle stanovené v kurikulárních dokumentech, tak respektují individuální možnosti a potřeby dětí. Do cyklu hodnocení jsou zapojovány také děti, rodiče a další zainteresovaní odborníci. Ve třídách převažuje pozitivní hodnocení, úspěchy dětí jsou oceňovány, je využívána vnitřní motivace dítěte a přirozená touha a potřeba získávat nové poznatky a zkušenosti. Učitelky připravují a nabízejí v dětem takové aktivity, aby každé dítě mohlo projevit a využít svoje individuální přednosti a zájmy.

Aktuality
Jídelníček v době letního, prázdninového provozu
Jídelníček na každý týden v průběhu měsíce července a srpna bude vyvěšen pouze v tištěné podobě na každém oddělení, v šatně. Na  webových stránkách bude opět k dispozici až od začátku září 2018. Děkujeme za pochopení a přejeme všem rodičům a dětem krásné prožití letních prázdnin.  
Schůzka pro rodiče dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/209
Schůzka pro rodiče dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 se koná v úterý 26. 6. 2018 v 16.00hod. ve třídě, kde se konal zápis do MŠ. /Doubravka/
BĚH NÁS BAVÍ 2018
První fotografie z akce zde: https://www.zonerama.com/astyl/Album/4361646 Letošní ročník úžasné akce "Běh nás baví" byl pro naši školku velice úspěšný. Získali jsme jednu zlatou medaili v kategorii dívek narozených v roce 2013 a nádherné třetí místo v kategorii mateřských škol Libereckého kraje.  
INFORMACE OHLEDNĚ PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU V MŠ
Žádáme rodiče, aby do konce května zapsali ve svých třídách, jak budou děti docházet do MŠ o letních prázdninách. Podle vašich údajů vám bude vypočítána částka za stravné (35,- Kč/den) za oba dva měsíce - červenec, srpen a tato částka musí být uhrazená do konce června, tj. před zahájením prázdninového provozu. Peníze za nahlášené a neodchozené dny se nebudou vracet, pouze v případě náhlého onemocnění dítěte a po předložení lékařského potvrzení, proto důsledně zvažte, které dny vaše děti do MŠ nahlásíte. Platba za školné se nemění.  Děkujeme za spolupráci. 
GDPR
GDPR - Informace o zpracování osobních údajů v MŠ Mníšek  Mateřská škola Mníšek je součástí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mníšek, (dále jen „MŠ“) je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení vedeném MŠMT. Hlavním úkolem MŠ je poskytování předškolního vzdělávání dětí ve smyslu školského zákona. V rámci svých činností zpracovává osobní údaje. Postupuje přitom v souladu s právními předpisy, zejména se školským zákonem č. 561/2004 Sb., vyhl.č. 364/2005 Sb., vyhl.č. 14/2005, nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Kontaktní email: skolka@zsmnisek.com  Zpracování osobních údajů Vašeho dítěte: MŠ bude zpracovávat identifikační údaje vašeho dítěte. Identifikačními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, rodné číslo (bylo-li přiděleno, jinak datum narození), místo a stát narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost. Zpracování těchto údajů je nezbytné zejména pro potřeby přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání a pro vedení školní matriky. Zpracování údajů o zdravotním stavu: MŠ bude zpracovávat informace týkající se zdravotního stavu dítěte pro účely přijímacího řízení, a to do jeho ukončení. U dětí přijatých ke vzdělávání bude MŠ informace zpracovávat po dobu docházky dítěte do MŠ. Zpracování osobních údajů zákonných zástupců dítěte: MŠ bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje zákonných zástupců dítěte pro účely plnění zákonných povinností, které se na MŠ vztahují a také z důvodu oprávněného zájmu MŠ, zákonných zástupců a dítěte. Identifikačními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu. Kontaktními údaji se rozumí zejména korespondenční adresa, telefon, e-mail apod. Zpracování osobních údajů třetích osob: pokud MŠ poskytnete osobní údaje třetích osob, máte povinnost tyto osoby informovat o zpracování jejich osobních údajů. Poskytnete-li MŠ osobní údaje třetích osob – nezletilých dětí, máte povinnost o zpracování jejich osobních údajů informovat jejich zákonné zástupce. V souvislosti s tímto zpracováním mají dotčené osoby právo vznést námitku. V takovém případě je MŠ povinna tyto osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření vaší námitky zjistí, že má k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje: v rámci předškolní vzdělávací a výchovné činnosti MŠ zpracovává některé osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu, a to na základě plnění právní povinnosti, z důvodu oprávněného zájmu nebo na základě nezbytnosti pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Ostatní údaje zpracovává pouze po předchozím výslovném souhlasu. Kdo osobní údaje zpracovává: všechny zmíněné osobní údaje zpracovává MŠ jako správce. To znamená, že MŠ stanovuje shora uvedené účely zpracování, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jeho řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů MŠ může rovněž využít služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na její pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména: Základní škola a mateřská škola Mníšek, obec Mníšek jako zřizovatel mateřské školy, externí zpracovatel účetnictví, poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní administrativní potřeby. Zpracovávané osobní údaje je MŠ povinna předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v případě, že ji o to požádají. Z jakých zdrojů osobní údaje MŠ získává: osobní údaje MŠ získává pouze od zákonných zástupců dětí. Automatizované rozhodování: při zpracování osobních údajů MŠ nepoužívá automatizované rozhodování. Práva v oblasti ochrany osobních údajů: při zpracování Vašich osobních údajů, máte určitá práva. Mezi tato práva patří: Právo být informován jaké osobní údaje jsou zpracovávány, na jak dlouho a za jakým účelem. Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů. Žádost vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců. Informace poskytnuté zákonným zástupcům dětí se poskytují bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitelka školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá ředitelka. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zabezpečení osobních údajů: škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů uložení dokumentů podle vnitřní směrnice pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO), který provádí nezávislou kontrolu ochrany osobních údajů ve škole osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku shromažďování pouze nezbytných osobních údajů skartování již nepotřebných údajů zachovávání mlčenlivost o údajích neposkytování údajů osobám mimo výchovně vzdělávací proces ochrana osobních údajů při práci s IT technikou   Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na e-mail skolka@zsmnisek.com
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Provozní doba MŠ
Pondělí:
6:30-16:30
Úterý:
6:30-16:30
Středa:
6:30-16:30
Čtvrtek:
6:30-16:30
Pátek:
6:30-16:30
Počítadlo návštěv:
Základní škola a mateřská škola Mníšek, okres Liberec, příspěvková organizace
Oldřichovská 198, 463 31
Tel.:
485146668
Email: