ZŠ a MŠ Mníšek
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.
  • Radiostanice, baterie, zdroje, UPS, ultrazvuk, repase, S PoweR export-import cz, s.r.o.

Dopravní výchova s Libereckým krajem

VÝUKOVÝ PROJEKT REALIZOVANÝ LIBERECKÝM KRAJEM: "DEN S DOPRAVNÍ VÝCHOVOU PRO MŠ"
Více info naleznete zde: www.bezpecnenasilnicich.cz/page/149/plan-2015.html

Aktuality
Jídelníček v době letního, prázdninového provozu
Jídelníček na každý týden v průběhu měsíce července a srpna bude vyvěšen pouze v tištěné podobě na každém oddělení, v šatně. Na  webových stránkách bude opět k dispozici až od začátku září 2018. Děkujeme za pochopení a přejeme všem rodičům a dětem krásné prožití letních prázdnin.  
Schůzka pro rodiče dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/209
Schůzka pro rodiče dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 se koná v úterý 26. 6. 2018 v 16.00hod. ve třídě, kde se konal zápis do MŠ. /Doubravka/
BĚH NÁS BAVÍ 2018
První fotografie z akce zde: https://www.zonerama.com/astyl/Album/4361646 Letošní ročník úžasné akce "Běh nás baví" byl pro naši školku velice úspěšný. Získali jsme jednu zlatou medaili v kategorii dívek narozených v roce 2013 a nádherné třetí místo v kategorii mateřských škol Libereckého kraje.  
INFORMACE OHLEDNĚ PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU V MŠ
Žádáme rodiče, aby do konce května zapsali ve svých třídách, jak budou děti docházet do MŠ o letních prázdninách. Podle vašich údajů vám bude vypočítána částka za stravné (35,- Kč/den) za oba dva měsíce - červenec, srpen a tato částka musí být uhrazená do konce června, tj. před zahájením prázdninového provozu. Peníze za nahlášené a neodchozené dny se nebudou vracet, pouze v případě náhlého onemocnění dítěte a po předložení lékařského potvrzení, proto důsledně zvažte, které dny vaše děti do MŠ nahlásíte. Platba za školné se nemění.  Děkujeme za spolupráci. 
GDPR
GDPR - Informace o zpracování osobních údajů v MŠ Mníšek  Mateřská škola Mníšek je součástí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mníšek, (dále jen „MŠ“) je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení vedeném MŠMT. Hlavním úkolem MŠ je poskytování předškolního vzdělávání dětí ve smyslu školského zákona. V rámci svých činností zpracovává osobní údaje. Postupuje přitom v souladu s právními předpisy, zejména se školským zákonem č. 561/2004 Sb., vyhl.č. 364/2005 Sb., vyhl.č. 14/2005, nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Kontaktní email: skolka@zsmnisek.com  Zpracování osobních údajů Vašeho dítěte: MŠ bude zpracovávat identifikační údaje vašeho dítěte. Identifikačními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, rodné číslo (bylo-li přiděleno, jinak datum narození), místo a stát narození, adresa trvalého pobytu, státní příslušnost. Zpracování těchto údajů je nezbytné zejména pro potřeby přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání a pro vedení školní matriky. Zpracování údajů o zdravotním stavu: MŠ bude zpracovávat informace týkající se zdravotního stavu dítěte pro účely přijímacího řízení, a to do jeho ukončení. U dětí přijatých ke vzdělávání bude MŠ informace zpracovávat po dobu docházky dítěte do MŠ. Zpracování osobních údajů zákonných zástupců dítěte: MŠ bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje zákonných zástupců dítěte pro účely plnění zákonných povinností, které se na MŠ vztahují a také z důvodu oprávněného zájmu MŠ, zákonných zástupců a dítěte. Identifikačními údaji se rozumí zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu. Kontaktními údaji se rozumí zejména korespondenční adresa, telefon, e-mail apod. Zpracování osobních údajů třetích osob: pokud MŠ poskytnete osobní údaje třetích osob, máte povinnost tyto osoby informovat o zpracování jejich osobních údajů. Poskytnete-li MŠ osobní údaje třetích osob – nezletilých dětí, máte povinnost o zpracování jejich osobních údajů informovat jejich zákonné zástupce. V souvislosti s tímto zpracováním mají dotčené osoby právo vznést námitku. V takovém případě je MŠ povinna tyto osobní údaje pro daný účel dále nezpracovávat, ledaže v rámci šetření vaší námitky zjistí, že má k tomuto zpracování závažné oprávněné důvody. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje: v rámci předškolní vzdělávací a výchovné činnosti MŠ zpracovává některé osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu, a to na základě plnění právní povinnosti, z důvodu oprávněného zájmu nebo na základě nezbytnosti pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Ostatní údaje zpracovává pouze po předchozím výslovném souhlasu. Kdo osobní údaje zpracovává: všechny zmíněné osobní údaje zpracovává MŠ jako správce. To znamená, že MŠ stanovuje shora uvedené účely zpracování, určuje prostředky zpracování a odpovídá za jeho řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů MŠ může rovněž využít služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají na její pokyn. Takovými zpracovateli jsou zejména: Základní škola a mateřská škola Mníšek, obec Mníšek jako zřizovatel mateřské školy, externí zpracovatel účetnictví, poskytovatelé informačních systémů a technické infrastruktury v případě, kdy spravují interní systémy pro správu osobních údajů pro účely vnitřní administrativní potřeby. Zpracovávané osobní údaje je MŠ povinna předávat orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v případě, že ji o to požádají. Z jakých zdrojů osobní údaje MŠ získává: osobní údaje MŠ získává pouze od zákonných zástupců dětí. Automatizované rozhodování: při zpracování osobních údajů MŠ nepoužívá automatizované rozhodování. Práva v oblasti ochrany osobních údajů: při zpracování Vašich osobních údajů, máte určitá práva. Mezi tato práva patří: Právo být informován jaké osobní údaje jsou zpracovávány, na jak dlouho a za jakým účelem. Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů. Žádost vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců. Informace poskytnuté zákonným zástupcům dětí se poskytují bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitelka školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá ředitelka. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zabezpečení osobních údajů: škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů uložení dokumentů podle vnitřní směrnice pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO), který provádí nezávislou kontrolu ochrany osobních údajů ve škole osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku shromažďování pouze nezbytných osobních údajů skartování již nepotřebných údajů zachovávání mlčenlivost o údajích neposkytování údajů osobám mimo výchovně vzdělávací proces ochrana osobních údajů při práci s IT technikou   Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na e-mail skolka@zsmnisek.com
Napište nám

Jméno:

Email:

Zpráva:

Opište:

opište tento kód

Provozní doba MŠ
Pondělí:
6:30-16:30
Úterý:
6:30-16:30
Středa:
6:30-16:30
Čtvrtek:
6:30-16:30
Pátek:
6:30-16:30
Počítadlo návštěv:
Základní škola a mateřská škola Mníšek, okres Liberec, příspěvková organizace
Oldřichovská 198, 463 31
Tel.:
485146668
Email: